logo

Zespół kancelarii


Wspólnicy oraz stali współpracownicy.

Magdalena Dyś - radca prawny, wspólnik

Radca prawny od 2007 r. Specjalista z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Prowadziła dziesiątki postępowań sądowych, skutecznie reprezentując Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Posiada bogate doświadczenie w sporach na tle umów o roboty budowlane oraz dotyczących stosunków wewnętrznych spółek.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego w sądach gospodarczych we Wrocławiu oraz jako radca prawny w dziale procesowym renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-1675).

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Stypendystka programu Sokrates na Uniwersytecie Paris Lodron w Salzburgu i słuchacz Course on English and European Law organizowanego przez Uniwersytet Cambridge.

Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 2006 r.

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim (CPE). 
Spory sądowe
Prawo cywilne
Umowy handlowe i prawo spółek
Odszkodowania
Prawo rodzinne i spadkowe

Prowadziła dziesiątki postępowań sądowych, reprezentując Klientów korporacyjnych i indywidualnych przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Skutecznie wnosiła skargi kasacyjne i reprezentowała Klientów przed Sądem Najwyższym.

Reprezentowała Klientów przed sądami polubownymi i w toku mediacji.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesów sądowych dotyczących sporów na tle umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w trybie zamówień publicznych. Skutecznie dochodziła roszczeń generalnych wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych, zwłaszcza drogowych, w tym realizowanych na rzecz sektora publicznego. Zabezpieczała interesy wykonawców przed nieuprawnionym ściągnięciem środków z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Reprezentowała gminy jako inwestorów w sporach z generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych.

Odzyskała kilkumilionowe odszkodowanie od czołowego ubezpieczyciela na rynku polskim z tytułu ubezpieczenia wierzytelności.

Dochodziła należności z tytułu szkód osobowych, w tym trwałego kalectwa oraz błędów w sztuce medycznej. Obsługiwała likwidację szkód osobowych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej.

Wykonywała audyty prawne nieruchomości. Uczestniczyła w procesach dotyczące stanu prawnego nieruchomości i prawa najmu.

Reprezentowała wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sporach o stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwał, rozwiązanie spółki, roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynności zarządczych.

Tworzyła, negocjowała i opiniowała umowy handlowe kluczowe dla działalności Klientów, w tym umowy o świadczenie usług, umowy najmu, dostawy towarów, umowy o roboty budowlane, umowy dot. przeniesienia własności nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy. Doświadczenie zdobyte w sporach sądowych pozwala jej zoptymalizować ryzyka dla Klienta na etapie tworzenia umowy.

Sporządzała opinie prawne dotyczące kluczowych zagadnień dla działalności Klientów, z zakresu prawa cywilnego, handlowego.

Reprezentowała Klientów w sprawach o rozwód, alimentacyjnych, dział spadku, zniesienie współwłasności.

 • 01

  Gdy zamawiający bezpodstawnie realizuje gwarancję, nie można być biernym.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 175 z 10 września 2013 r.

 • 02

  Rozprawy ustne, ale z załącznikiem

  Rzeczpospolita z dnia 15 października 2012 r.

 • 03

  Jak jest pozycja konsorcjum budowalnego w sporze cywilnym.

  Rzeczpospolita z 16 stycznia 2013 r.

 • 04

  Sankcja finansowa ma kompensować szkodę poniesioną przez przedsiębiorcę.

  Rzeczpospolita z 15 maja 2013 r.

 • 05

  Kiedy trzeba płacić odszkodowanie.

  Rzeczpospolita z 13 listopada 2012 r.

 • 06

  Przedsiębiorcy nie grozi już wyrok zaoczny.

  Rzeczpospolita z 18 września 2012 r.

 • 07

  Byłym agentom z zakazem konkurencji trzeba płacić.

  Rzeczpospolita, wydanie internetowe z 15 września 2012 r.

 • 08

  Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

  Portal Centrum Rekrutacyjne.

 • 09

  Komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop macierzyński i ojcowski oraz zasiłek macierzyński.

  Portal Centrum Rekrutacyjne.

 • 10

  Kiedy nowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia oraz świadczeń chorobowych.

  Portal Centrum Rekrutacyjne.

 • 11

  Za przedterminowe zerwanie umowy pracodawca może zapłacić odszkodowanie.

  Rzeczpospolita, wydanie internetowe, z 16 listopada 2012 r.

 • 12

  Zakaz konkurencji: Czy prezes może dorobić w konkurencyjnej firmie.

  Dziennik Gazeta Prawna, wydanie internetowe, z dnia 9 listopada 2011 r.

 • 13

  Nie każda praca jest złamaniem zakazu konkurencji.

  Dziennik Gazeta Prawna, wydanie internetowe, z dnia 14 września 2012 r.

 • 14

  Czego unikać w umowie o zakazie konkurencji.

  Portal Centrum Rekrutacyjne.

 • 15

  Zakaz podejmowania innej pracy – nie dla każdego.

  Portal Centrum Rekrutacyjne.


Małgorzata Kalisz-Pawluk - radca prawny, wspólnik


Radca prawny od 2009 r. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tematyki samorządowej i obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Świadczyła kompleksową pomoc dużym spółkom kapitałowym w zakresie HR, a także prawa administracyjnego, w tym budowlanego.

Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w organach administracji publicznej oraz w działach: prawa pracy, umów handlowych i nieruchomości w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim (nr wpisu WR - 1909).

Autorka licznych publikacji w "Dzienniku Gazecie Prawnej" i "Rzeczpospolitej".

Prowadzi obsługę prawną również w języku niemieckim.


Prawo administracyjne
Prawo pracy
Prawo budowlane
Prawo handlowe
Prawo nieruchomości

Pracowała w Wydziale Prawnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zajmowała się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym opiniowaniem i badaniem legalności uchwał. Udzielała bieżącego wsparcia prawnego tym jednostkom dotyczącego ustrojowego, procesowego i materialnego prawa samorządowego. Praca ta pozwoliła jej zdobyć szeroką wiedzę w tematyce działania samorządów, poznać nurtujące samorządowców problemy i nabyć umiejętność ich rozwiązywania.

Prowadziła negocjacje, tworzyła i opiniowała umowy handlowe kluczowe dla działalności Klientów, w tym umowy o świadczenie usług, dostawy towarów, o roboty budowlane. Wspierała wykonawców i podwykonawców w sporach z partnerami handlowymi i inwestorem.

Skutecznie reprezentowała Klientów korporacyjnych i indywidualnych przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi. Występowała wielokrotnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym reprezentując zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej. Reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

Szczególne doświadczenie zdobyła w prowadzeniu spraw sądowych w zakresie prawa pracy, występowała zarówno w imieniu pracodawców, jak i pracowników w sporach dotyczących np. rozwiązywania umów o pracę, czy też świadczeń z tytułu godzin nadliczbowych. Wspierała pracodawców w procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych, a także reprezentowała klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

 • 01

  Zakłady pracy chronionej przestają się opłacać. Idą zmiany i zwolnienia.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 25 z dnia 6 lutego 2014 r.

 • 02

  Brak poświadczenia wypłaty pensji nie zawsze oznacza przegraną w sądzie.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 198 z dnia 3 października 2013 r.

 • 03

  Rejestracja rozmów tylko za zgodą.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 172 z dnia 9 września 2013 r.

 • 04

  Czy zmniejszenie etatu np. z całego na 1/2 może być uznane jako forma mobbingu

  Poradnia Kadrowa – Dziennik Gazeta Prawna nr 202 z dnia 17 października 2013 r.

 • 05

  Zatrudniający ma prawo odrzucić każdy wniosek urlopowy.

  Dziennik Gazeta Prawna z dnia 25 czerwca 2013 r.

 • 06

  Weksle wystawiane przez pracowników są nielegalne.

  CentrumRekrutacji.pl – 11 sierpnia 2012 r.

 • 07

  Ustna umowa o pracę nie musi być pułapką.

  e-wydanie Dziennika Gazeta Prawna z dnia 30 lipca 2012 r.

 • 08

  Jak sprawdzić agencję pośrednictwa pracy.

  e-wydanie Dziennika Gazeta Prawna z dnia 23 lipca 2012 r.

 • 09

  Zanim zatrudnisz agencję pracy.

  CentrumRekrutacji.pl – 19 lipca 2012 r.

 • 10

  Zatrudniony nie musi zdradzać, gdzie będzie wypoczywał.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 114 z dnia 14 czerwca 2012 r.

 • 11

  Czy zgłoszenie wypadku można uznać za spóźnione?

  Poradnia Kadrowa – Dziennik Gazeta Prawna nr 95 z dnia 17 maja 2012 r.

 • 12

  Krytyka pracodawcy nie może dezorganizować pracy i naruszać dobrego imienia firmy.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 53 z dnia 15 marca 2012 r.

 • 13

  Odwołanie tylko w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych przyczyn.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 48 z dnia 8 marca 2012 r.

 • 14

  Niekiedy tymczasowe zajęcie oznacza długie i dłuższe związanie.

  Rzeczpospolita z dnia 27 lutego 2012 r.

 • 15

  Czy pracownik musi się godzić na wypowiedzenie zakazu konkurencji?

  Dziennik Gazeta Prawna nr 28 z dnia 9 lutego 2012 r.

 • 16

  Bardziej licz na fachowca z zewnątrz.

  Rzeczpospolita z dnia 7 lutego 2012 r.

 • 17

  Czy za urlop szkoleniowy należy się ekwiwalent?

  Dziennik Gazeta Prawna nr 23 z dnia 2 lutego 2012 r.

 • 18

  Czy przyznanie dofinansowania oznacza zgodę na dokształcanie?

  Dziennik Gazeta Prawna nr 13 z dnia 19 stycznia 2012 r.

 • 19

  Pracodawca może wskazać pracownika, który poniesie odpowiedzialność za siebie i kolegów.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 8 z dnia 12 stycznia 2012 r.

 • 20

  Pracodawca ma prawo zbierać dane dotyczące sytuacji socjalnej pracownika.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 242 z dnia 15 grudnia 2011 r.

 • 21

  Pracodawca musi stosować jasne kryteria przy doborze pracowników do szkoleń i awansowania.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 237 z dnia 8 grudnia 2011 r.

 • 22

  Jakie są skutki tymczasowego aresztowania.

  Poradnia Kadrowa – Dziennik Gazeta Prawna nr 227 z dnia 24 listopada 2011 r.

 • 23

  W razie ogłoszenia upadłości umowę można wypowiedzieć.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 222 z dnia 17 listopada 2011 r.

 • 24

  Żądanie wystawienia weksla dla zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych nie będzie skuteczne.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 204 z dnia 20 października 2011 r.

 • 25

  Nie można żądać od zatrudnionego ujawnienia informacji o przebytych chorobach.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 199 z dnia 13 października 2011 r.

 • 26

  Premii uznaniowej nie uwzględnia się w ekwiwalencie za urlop.

  Dziennik Gazeta Prawna nr 179 z dnia 15 września 2011 r.

 • 27

  Coraz więcej nieważnych uchwał - gospodarowanie odpadami.

  Poradnik prawny dla gmin nr 2, wrzesień 2012 r.

 • 28

  Gminom przyjmującym uchwały odpadowe trudno uniknąć formalnych pułapek.

  Gospodarowanie odpadami – Poradnik prawny dla gmin nr 44/44, sierpień 2012 r.


Sylwia Zawartka - radca prawny, współpracownik


Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną egzaminem radcowskim w roku 2010 (nr wpisu WR- 2114).

W roku 2003 uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z pracą w jednostkach administracji publicznej i funkcjonowaniem organów administracji rządowej, w tym zespolonej administracji rządowej w województwie.

Jest długoletnim praktykiem w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych przez organ administracji rządowej i udzielaniem bieżącego wsparcia prawnego tym jednostkom dotyczącego ustrojowego, procesowego i materialnego prawa samorządowego.Prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną organów administracji rządowej, w tym organów administracji zespolonej w województwie, a także jednostek budżetowych stanowiących aparat pomocniczy tych organów.

Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w których stroną jest jednostka Skarbu Państwa, w szczególności dotyczących odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych, a także odszkodowań za tzw. „bezprawie legislacyjne”.

Wielokrotnie występowała przed sądami administracyjnymi prowadząc sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania związane z dostępem do informacji publicznej, a także postępowania o naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez funkcjonariuszy samorządowych.

Zna specyfikę postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ wojewódzkiej administracji zespolonej związanych z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, a także kontrolą czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy.

Autorka publikacji w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i Miesięczniku „Pracownik Samorządowy”.

Powadzi obsługę prawną również w języku angielskim.

 • 01

  „Trzynastki” dla pracowników domów kultury.

  Pracownik Samorządowy nr 12/2013.

 • 02

  Oświadczenia majątkowe powiatowych służb, inspekcji straży.

  Pracownik Samorządowy nr 4/2014.

 • 03

  Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek upływu kadencji oraz nawiązanie stosunku pracy z nowo wybranym wójtem – obowiązki pracodawcy samorządowego.

  Pracownik Samorządowy nr 5/2014.

 • 04

  Biuro Rady w projekcie prezydenckiej ustawy samorządowej.

  Pracownik Samorządowy nr 7-8/2014.

 • 05

  Podróż służbowa – jak rozliczać czas pracy i delegacje tych pracowników samorządowych.

  Pracownik Samorządowy nr 9/2014.

 • 06

  Zasady umieszczania ”fotoradarów” przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr 26/2013.

 • 07

  Gdy skarbnika długo nie ma

  Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr 6/2014.


<


Kancelaria prawna D&KP s.c.

Siedziba: Multi-Business Center
ul. Akacjowa 4N lok. 1/27
55-040 Ślęza
NIP: 8943059548, REGON: 360730076
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3102 7554 3705
tel. 71 724 53 59

e-mail: kancelaria@djkp.pl

Kontakt

Tel. 71 724 53 59

Mail: kancelaria@djkp.pl

Siedziba:
Multi-Business Center, ul. Akacjowa 4N lok. 1/27, 55-040 Ślęza

Dojazd: